Zápis dětí do Mateřské školy U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a proběhne 27. června 2016 od 13,30 do 18,00 hodin ve třídě „U Hradu“ na adrese Na Maninách 1080/29a.

Ředitelka mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem, Městskou částí Praha 7, v souladu s § 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnění způsobem v místě obvyklým.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list, kritéria a podmínky k přijímání dětí jsou také zveřejněna na webových stránkách MŠ U Uranie www.msuranie.net a www.jaknaskoly.cz . Rodiče si je zde mohou vytisknout.

Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list potvrzený pediatrem, odevzdá zákonný zástupce u zápisu dne 27. 6. 2016 v příslušné mateřské škole od 13,30 do 18,00 hodin. U zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz, občané jiných států pas a doklad o pobytu na území ČR dále rodný list dítěte. Zároveň obdrží zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude správní řízení o žádosti vedeno.

Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení. Podle § 71 odst. 1 a 3 správního řádu se rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává bez zbytečného odkladu, termín vyvěšení výsledků a předání rozhodnutí je stanoven na 1. 7. 2016 od 13 hodin do 17 hodin.

V případě, že ředitelka školy zjistí, že žádost nesplňuje všechny stanovené náležitosti nebo trpí jinými vadami, je povinna postupovat podle § 45 odst. 2 správního řádu. Pokud se nepodaří vyřešit odstranění nedostatků žádosti na místě ve spolupráci se žadatelem, musí správní orgán vyzvat žadatele k odstranění nedostatků písemnou formou. Po tuto dobu bude řízení přerušeno za podmínek § 64 a 65 správního řádu. Pokud nedojde v přiměřené lhůtě k odstranění nedostatků, bude řízení zastaveno.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v konkrétní mateřské škole, se oznamují v souladu s ustanovením § 183 školského zákona, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (ředitelně školy). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o žádostech, kterým bylo vyhověno o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v případě nevyzvednutí zasláno zákonnému zástupci do vlastních rukou. Ředitelka mateřské školy stanovila níže uvedená kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2016/17.

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání :

  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst.1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP / § 4 a 5 školského zákona)
  • při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. jejich rodinní příslušníci;
  • k předškolnímu vzdělávání se v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona přijímají děti, které nejsou občany EU a ani jejich rodinní příslušníci nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany;
  • přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s § 34 odst. 4, školského zákona;
  • k přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost;

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nezbytné doložit:

1) doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním či doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Evidenční list)

2) v případě dítěte se zdravotním postižením; písemné vyjádření školského poradenského zařízení a ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost

3) rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce dítěte či doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR;

Kritéria pro přijímání dětí:

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka mateřské školy z kritérií uvedených v následující tabulce.

Kritéria:

Bodové ohodnocení:

Trvalý pobyt dítěte

MČ Praha 7

8 bodů

Věk dítěte k 31.8.2016

5 let

Děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011

6 bodů

4 roky

Děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012

5 bodů

3 roky

Děti narozené od 1.9.2012 do 31.12.2012

4 body

3 roky

Děti narozené od 1.1.2013 do 31.3.2013

3 body

3 roky

Děti narozené od 1.4.2013 do 31.8.2013

2 body

Individuální situace

dítěte

MŠ, resp. ZŠ, pokud má MŠ jako součást, navštěvují sourozenci dítěte.

 

2 body

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

2 body

Děti jsou přijímány postupně podle výše uvedených kriterií. Při shodném bodovém ohodnocení má přednost dítě starší. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kriterií, včetně shodného data narození rozhodne o přijetí los za účasti rodičů dotčených dětí nebo docházka dítě do Mateřského centra při dané mateřské škole.

Zkušební doba docházky dítěte do mateřské školy je k ověření jeho schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy a je tříměsíční (v souladu s §34 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a dalším vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

U předškolního dítě se hodnotí, jak se uplatňuje v interakci s ostatními dětmi a dospělými, zda aktivně komunikuje s prostředím i celým okolním světem. Předškolní vzdělávání je přirozený proces, který rovnoměrně naplňuje všechny jeho potřeby a vytváří vhodné podmínky podnětné pro jeho učení. Děti, které přicházejí do mateřské školy, jsou rozdílně vybavené pro nástup do institucionálního zařízení. První odloučení od rodiny, maminky často těžko snáší. Adaptační období děti mnohdy nezvládají po citové i sociální stránce, jsou často nemocné. Je proto důležité ve spolupráci s lékařem, pediatrem nebo se školským poradenským zařízením zvážit, zda není pro takto nevyzrálé dítě lepší přerušit docházku do mateřské školy.

Ukončení předškolního vzdělávání v průběhu zkušebního pobytu dítěte je možné jen na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení. Neznamená to, že každé dítě, které je přijato, může být opět vyloučeno. Zkušební doba slouží pro ochranu dítěte.

Přečteno 1176 krát Poslední aktualizace: pátek, 17 červen 2016 12:44

Napsat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více