Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 969

Úloha MČ jako zřizovatele škol z pohledu jeho práv, povinností a cílů

Městská část (Úřad MČ a Zastupitelstvo MČ) jako zřizovatel mateřských a základních škol je důležitým článkem veřejné správy a samosprávy ve školství. Pro plnění úkolů v oblasti školství vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statutu hlavního města Prahy a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků jsou zřízeny dva orgány. Prvním je odbor školství, který je jako výkonný orgán zařazen do struktury úřadu městské části. Druhým je Výbor pro výchovu a vzdělávání, jež je poradním orgánem Zastupitelstva MČ.

Coby zřizovatel školských zařízení se obec často dostává do problémů vycházejících z pedagogické činnosti škol. Jako zřizovatel je zodpovědný za základní a mateřské školy v jejich celém rozsahu. Co se však týče pedagogické činnosti, v té je pro tyto školy zřizované obcemi správním orgánem krajský úřad. Ve spolupráci s MŠMT, kraje se podílejí na přípravě Rámcových vzdělávacích programů (RVP), podle kterých si následně školy tvoří vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP). Ředitelé škol jsou ze zákona odpovědní pouze za soulad s tímto (RVP).

Obec, ačkoliv je zřizovatelem, fakticky není schopna jakkoliv vstupovat do pedagogického působení a ovlivnit to nejdůležitější, co dělá školu školou, totiž kvalitní vzdělávací proces. V praxi to znamená, že Městská část jako zřizovatel není například schopna uspokojit zájem svých občanů o určitou profilaci školy, pokud se s tím vedení dané školy neztotožní.

Městská část Praha 7 své cíle a záměry deklaruje pro dané čtyřleté volební období v programovém prohlášení Rady MČ Prahy 7. V roce 2006 bylo rozhodnuto, že poprvé v historii městské části bude vytvořena dlouhodobá koncepce rozvoje školství.

Úloha MČ vůči školám, jejichž je zřizovatelem

Z pozice zřizovatele škol je MČ vázána zákonem o státní správě a samosprávě, je povinna vytvářet podmínky pro plnění předškolní a povinné školní docházky a plnit některé úkoly plynoucí z hospodářské činnosti škol. Ve smyslu stejného zákona jsou školami zřizována další školská zařízení. V nich jsou zajišťovány pro děti a žáky služby navazující na přímou pedagogickou činnost školy, například stravování nebo péče v mimoškolní době.

Úloha MČ vůči školám začíná zřízením školy a s tím spojenou přípravou, případně se změnou zřizovacích listin škol a školských zařízení a zajišťuje zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., § 142-159. Městská část zajišťuje a organizuje konkurzní řízení na ředitelky a ředitele předškolních zařízení, základních škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí dle zákona č.561/2004 Sb., § 166 a dle prováděcí vyhlášky č. 54/2005 Sb.  o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na základě kterého pak ředitelky či ředitele jmenuje a stanovuje jim výši platu.

Ve spolupráci s  ředitelkami mateřských škol stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok dle zákona č. 561/2004 Sb., § 34, odstavec 2 a s ředitelkami a řediteli základních škol stanovuje místo, termín a dobu pro zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro následující školní rok dle zákona č. 561/2004 Sb., § 46 odst.1. Provádí pravidelné kontroly mateřských škol, základních škol a školských zařízení ve své městské části a v oblasti své působnosti. Zpracovává dle § 161 odst. 7 písmeno a) zákona č. 561/2004 Sb., návrhy rozpisů a rozpočtů na poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu podle odstavce 6 písm. b) a v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) a krajskými normativy, které následně předává je krajskému úřadu. Předkládá dle § 161 odst. 7 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., krajskému úřadu rozbory o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm. b) podle osnovy a postupu stanoveného ministerstvem podle § 170 písm. d). Na základě inspekčních zpráv a protokolů České školní inspekce dle zákona č. 561/2004 Sb., § 174 -176, a kontroluje přijatá opatření. Koordinuje spolupráci mateřských škol,  základních škol a školských zařízení a vede o nich evidenci. Sleduje kapacitní naplněnost mateřských škol a základních škol a školských zařízení a podílí se na vytváření podmínek pro plnění školní docházky dle zákona č. 561/2004 Sb.. Metodicky se podílí na řízení stravování pro děti navštěvující mateřské a základní školy dle zákona č. 561/2004 Sb., § 119  a vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování a vyhlášky MZ ČR č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby. Provádí pravidelné kontroly dodržování spotřebního koše dle vyhlášky č.107/2005 Sb. a pravidelné kontroly jídelních lístků a projednává v návaznosti na vyhlášku č.107/2005 Sb., o školním stravování cenu oběda ve školních jídelnách. Školám a školským zařízením pak pomáhá organizačně i finančně v naplňování cílů prevence sociálně patologických jevů a v  mimoškolních aktivitách prezentovaných kulturními a sportovními soutěžemi nebo společenskými akcemi.

Úloha MČ vůči obyvatelům MČ

Hlavní povinností obce vůči jejím obyvatelům na základě zákona 561/2004 Sb., je povinnost zajistit jim možnost základního a předškolního vzdělání. Souběžně s povinnostmi, které má ke svým školám, musí městská část jako zřizovatel uplatňovat také zájmy rodičovské veřejnosti týkající se kvality školských prostor a vzdělávání na školách zřízených městskou částí.

Mezi další úkoly MČ patří poskytování informací z oblasti školství, zajišťování styku s veřejností a vyřizování stížností a oznámení občanů na úseku školství. Dále je to vyhlašování informací o místě, termínu a době pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a dobu pro zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro následující školní rok. Organizačně zajistí prázdninový provoz mateřských škol nebo provoz škol a školských zařízení při omezení provozu ať z důvodů občansko-právních, rekonstrukcí apod. MČ se v neposlední řadě podílí na stanovování cen za obědy ve školních jídelnách a rodičovského příspěvku v mateřských školách tak, aby to bylo pro obyvatele městské části přijatelné. V rámci prevence sociálně patologických jevů pak společně se školami organizuje kulturní a sportovní soutěže a společenské akce.

Přečteno 4843 krát

Autor:

Další články z této kategorie: Odbor školství na MČP7 »

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více